Тестова програма

1. Що таке виробнича база будівництва?

а) це постійні підприємства з засобами механізації і авто­матизації та допоміжні тимчасові виробництва генеральної під­рядної організації — споруди, склади, майданчики, механізовані установки тощо, що призначені для безперебійного забезпечен­ня ресурсами основного будівництва.

б) це тимчасові підприємства з засобами механізації і ав­томатизації та допоміжні постійні виробництва генеральної під­рядної організації — споруди, склади, майданчики, механізовані установки тощо, що призначені для безперебійного забезпечен­ня ресурсами основного будівництва.

в) це допоміжні тимчасові виробництва генеральної під­рядної організації — споруди, склади, майданчики, механізовані установки тощо, що призначені для безперебійного забезпечен­ня ресурсами основного будівництва.

2. Які фактори впливають на формування складу об’єктів виробничої бази та її організацію?

а) різновидність об’єктів, топографічні, геологічні, гідро­логічні та кліматичні умови, значні обсяги робіт та висока вар­тість будівництва, віддаленість основних об’єктів від транспор­тних магістралей, промислово розвинутих міст і підприємств будівельної індустрії, значні терміни основного будівництва, ці­лорічне виконання основних робіт.

б) комплексний характер великих водогосподарських об’єктів, різновидність об’єктів, топографічні, геологічні, гідро­логічні та кліматичні умови, значні обсяги робіт та висока вар­тість будівництва, віддаленість основних об’єктів від транспор­тних магістралей, промислово розвинутих міст і підприємств будівельної індустрії, значні терміни основного будівництва, ці­лорічне виконання основних робіт.

в) комплексний характер великих водогосподарських об’єктів, різновидність об’єктів, значні обсяги робіт та висока вартість будівництва, віддаленість основних об’єктів від транс­портних магістралей, промислово розвинутих міст і підпри­ємств будівельної індустрії, значні терміни основного будівницт­ва, цілорічне виконання основних робіт.

3. Які принципи створення виробничої бази

не відносяться до основних?

а) використання існуючих підприємств виробничої бази інших галузей економічної діяльності на засадах оренди, які ро­зраховані на тривалий термін роботи і обслуговування будівель­них комплексів.

б) компоновка потужностей виробничої бази повинна від­повідати видам і обсягам будівельних робіт, що передбачені ос­новним виробництвом і змінюватися залежно від потреби осно­вного виробництва, а також забезпечувати своєчасне введення етапів чи комплексів.

в) створення виробничої бази тільки власними силами мо­жна для малих будівництв, які розташовані на незначній відстані від існуючих постійних виробничих баз (управлінь), зокрема якщо основне будівництво розраховане на великий термін.

4. Що впливає на структуру і потужність підприємств виробничої бази?

а) тип та структура основного будівництва, обсяги робіт та потреба в матеріалах, виробах, конструкціях і обладнанні, відда­леність об’єктів будівництва.

б) тип та структура основного будівництва, обсяги робіт та потреба в матеріалах, виробах, конструкціях і обладнанні, три­валість будівництва основних об’єктів, технологія виконання робіт і рівень їх механізації, віддаленість об’єктів будівництва.

в) тип та структура основного будівництва, технологія ви­конання робіт і рівень їх механізації, віддаленість об’єктів буді­вництва.

5. Яка структура виробничої бази будівництва?

а) виробничі підприємства, що добувають і переробляють місцеві будівельні матеріали, виробничі підприємства, які виго­товляють залізобетонні конструкції і вироби, бетонну суміш, ро­зчини та інші суміші, підприємства з експлуатації і ремонту бу­дівельних машин, ремонтно-механічні майстерні, підприємства з експлуатації і ремонту транспортних засобів і внутрішньо — будівельних шляхів, автостоянки тощо, підприємства, що забез­печують будівництво енергоносіями, водопостачанням, тепло­постачанням та зв’язком, підприємства, що забезпечують будів­ництво привізними будівельними матеріалами, обладнанням, деталями, інструментом, господарська інфраструктура.

б) підприємства з експлуатації і ремонту будівельних ма­шин, ремонтно-механічні майстерні, підприємства з експлуата­ції і ремонту транспортних засобів і внутрішньо-будівельних шляхів, автостоянки тощо, підприємства, що забезпечують буді­вництво енергоносіями, водопостачанням, теплопостачанням та зв’язком, підприємства, що забезпечують будівництво привіз­ними будівельними матеріалами, обладнанням, деталями, ін­струментом, господарська інфраструктура.

в) виробничі підприємства, що добувають і переробляють місцеві будівельні матеріали, виробничі підприємства, які виго­товляють залізобетонні конструкції і вироби, бетонну суміш, ро­зчини та інші суміші, підприємства з експлуатації і ремонту бу­дівельних машин, ремонтно-механічні майстерні, господарська інфраструктура.

6. На які групи діляться підприємства виробничої бази залежно від тривалості використання?

а) тимчасові, короткодіючі.

б) постійні, короткодіючі, тимчасові.

в) тимчасові, постійні.

7. Для чого використовуються тимчасові підприємства виробничої бази будівництва?

а) тільки для потреб даного будівництва на короткий тер­мін.

б) для задоволення потреб багатьох споживачів протягом тривалого терміну.

в) для задоволення потреб багатьох споживачів протягом

короткого терміну.

8. Для чого використовуються постійні підприємства виробничої бази будівництва?

а) тільки для потреб даного будівництва на короткий тер­мін.

б) для задоволення потреб багатьох споживачів протягом тривалого терміну.

в) для задоволення потреб багатьох споживачів протягом короткого терміну.

9. Що відноситься до тимчасових підприємств?

а) бетонні господарства, частина складського господарст­ва, стоянки транспортних засобів, внутрішні будівельні шляхи, лінії електропередач та зв’язку тощо.

б) бетонні господарства, домобудівні комбінати, частина складського господарства, стоянки транспортних засобів, внут­рішні будівельні шляхи, лінії електропередач та зв’язку тощо.

в) бетонні господарства, частина складського господарст­ва, стоянки транспортних засобів тощо.

10. Що відноситься до постійних підприємств?

а) заводи і полігони, що виготовляють збірні залізобетонні вироби і конструкції, лісопереробні, домобудівні комбінати, ре­монтно-механічні заводи тощо.

б) бетонні господарства, домобудівні комбінати, частина складського господарства, стоянки транспортних засобів, внут­рішні будівельні шляхи, лінії електропередач та зв’язку, заводи і полігони, що виготовляють збірні залізобетонні вироби і конс­трукції, лісопереробні, ремонтно-механічні заводи тощо.

в) бетонні господарства, частина складського господарст­ва, стоянки транспортних засобів тощо.

11. Що входить до складу підприємств виробничої бази генпідрядних будівельних організацій?

а) підприємства з добування і переробки місцевих будіве­льних матеріалів, підприємства, що виготовляють бетонну су­міш, розчини та інші суміші: бетонні заводи, заводи залізобе­тонних виробів, розчинні заводи (вузли), асфальтобетонні заво­ди (цехи), промислові підприємства будівельної індустрії, що виготовляють різні деталі і елементи конструкцій.

б) підприємства з добування і переробки місцевих будіве­льних матеріалів, промислові підприємства будівельної індуст­рії, що виготовляють різні деталі і елементи конструкцій.

в) підприємства з добування і переробки місцевих будіве­льних матеріалів, підприємства, що виготовляють бетонну су­міш, розчини та інші суміші: бетонні заводи, заводи залізобе­тонних виробів, розчинні заводи (вузли), асфальтобетонні заво­ди (цехи).

12. Що відноситься до підприємств з добування і

переробки місцевих будівельних матеріалів?

а) кар’єри з добування місцевих матеріалів, які використо­вують для будівництва земляних споруд.

б) кар’єри з добування нерудних матеріалів та гравійно- подрібнювально-сортувальні заводи, які виконують подрібню­вання, сортування, промивку щебеню, гравію та виготовлення збагаченого піску.

в) кар’єри з добування нерудних матеріалів та гравійно — подрібнювально-сортувальні заводи, кар’єри з добування міс­цевих матеріалів.

13. Що входить до бетонного господарства?

а) склади заповнювачів; установки контрольного прохо­дження і термообробки заповнювачів (підігрів, охолодження); склад цементу; обладнання для приготування заповнювачів (до­мішок), арматурні цехи тощо.

б) бетонний завод; склади заповнювачів; установки конт­рольного проходження і термообробки заповнювачів; склад це­менту; обладнання для приготування заповнювачів, арматурні цехи тощо.

в) бетонний завод; склади заповнювачів; установки конт­рольного проходження і термообробки заповнювачів (підігрів, охолодження); обладнання для приготування заповнювачів (до­мішок), арматурні цехи тощо.

14. В скільки етапів вирішується організація бетонного господарства при будівництві водогосподарських об’єктів?

а) в один — підготовчий.

б) в два.

в) в чотири.

15. В якому вигляді застосовується арматура у

водогосподарському будівництві?

а) сіток, каркасів.

б) сіток, ферм, хомутів.

в) сіток, ферм.

16. Як поділяються будівлі та споруди для розміщення підприємств виробничої бази?

а) стаціонарні, інвентарні (збірно-розбірні), пересувні, кон­тейнерні, плавучого типу.

б) стаціонарні, пересувні, контейнерні, надувні, плавучого

типу.

в) стаціонарні, інвентарні (збірно-розбірні), пересувні, ко­нтейнерні, надувні, плавучого типу.

17. Що впливає на місце розташування виробничої бази будівництва?

а) віддаленість об’єктів будівництва від постійних доріг, комунікацій.

б) на окремих дільницях, за необхідністю, розташовують тимчасові, як правило, пересувні установки, що необхідні для забезпечення тих робіт, які не можливо і нераціонально обслу­говувати з центральної виробничої бази будівництва.

в) на окремих дільницях, за необхідністю, розташовують тимчасові, як правило, пересувні установки, що необхідні для забезпечення тих робіт, які не можливо і нераціонально обслу­говувати з центральної виробничої бази будівництва, віддале­ність об’єктів будівництва від постійних доріг, комунікацій.

18. Які положення не враховуються при розміщенні об’єктів виробничої бази?

а) зведення до мінімальних зустрічних і перехресних тех­нологічних потоків.

б) бетонне господарство повинне бути максимально відда­леним від місць вкладання бетону у споруди.

в) головні в’їзди на будівельний майданчик потрібно пе­редбачати з боку основного надходження вантажів або під’їзду робітників до підприємства.

19. Де повинне розташовуватись будівельне містечко?

а) недалеко від річки, або від штучного водоймища (водос­ховища), ближче до лісового масиву, до населених пунктів, з урахуванням наявності ліній електропередач, зв’язку.

б) далеко від річки, ближче до лісового масиву, до населе­них пунктів, з урахуванням наявності ліній електропередач, зв’язку.

в) недалеко від річки, або від штучного водоймища (водос­ховища), ближче до лісового масиву, подалі від населених пунк­тів, без урахування наявності ліній електропередач, зв’язку.

20. Яка повинна бути відстань від будівельного

містечка до місця роботи?

а) не більше 2,5 км.

б) не більше 3 км.

в) не більше 4,5км.

21. Яка основна мета матеріально — технічного

забезпечення будівництва?

а) комплексне забезпечення будівництва матеріалами, ма­шинами, паливом, іншими предметами праці та засобами.

б) своєчасне безперебійне і комплексне забезпечення буді­вництва матеріалами, іншими предметами праці та засобами.

в) своєчасне безперебійне і комплексне забезпечення буді­вництва матеріалами, машинами, паливом, іншими предметами праці та засобами.

22. Яка питома вага витрат на матеріали при

будівництві?

а) 40% загальної вартості будівельно-монтажних робіт.

б) 50% загальної вартості будівельно-монтажних робіт.

в) 60% загальної вартості будівельно-монтажних робіт.

23. Які особливості матеріально — технічного забезпе­чення водогосподарського будівництва, що дають підстави вважати, що постачання матеріально-технічними ресурсами є надзвичайно актуальним?

а) нерівномірне споживання матеріалів у різні періоди бу­дівництва і різні пори року, а також мінливий характер потріб­них будівельних матеріалів, нерівномірне постачання матеріалів здійснюється численними підприємствами і організаціями, а їх транспортування здійснюється на значні відстані, виконання значних обсягів робіт часто здійснюється на обмеженій площі з великою інтенсивністю застосування як техніки, так і викорис­тання матеріалів.

б) рівномірне споживання матеріалів у різні періоди будів­ництва і різні пори року, а також мінливий характер потрібних будівельних матеріалів, рівномірне постачання матеріалів здійс­нюється численними підприємствами і організаціями, а їх тран­спортування здійснюється на значні відстані, виконання значних обсягів робіт часто здійснюється на обмеженій площі з великою інтенсивністю застосування як техніки, так і використання ма­теріалів.

в) нерівномірне постачання матеріалів здійснюється чис­ленними підприємствами і організаціями, а їх транспортування здійснюється на значні відстані, виконання значних обсягів ро­біт часто здійснюється на обмеженій площі з великою інтенсив­ністю застосування як техніки, так і використання матеріалів.

24. Хто відповідає за своєчасне забезпечення

будівництва матеріально-технічними ресурсами?

а) генпідрядник.

б) субпідрядник.

в) замовник.

25. З чого складаються системи техніко-економічних нормативів?

а) норм витрат ресурсів на одиницю продукції.

б) норм витрат ресурсів на одиницю продукції, нормативів — відносних показників, що визначають технологічні втрати.

в) нормативів — відносних показників, що визначають тех­нологічні втрати.

26. Що таке норма витрати матеріалів?

а) це гранично допустима кількість сировини, будівельних матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів необхідних для ви­пуску продукції з дотриманням вимог до якості продукції.

б) це гранично допустима кількість сировини, будівельних матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів необхідних для ви­пуску одиниці продукції (виробу або роботи) без дотримання вимог до якості продукції.

в) це гранично допустима кількість сировини, будівельних матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів необхідних для ви­пуску одиниці продукції (виробу або роботи) з дотриманням вимог до якості продукції.

27. Які види норм використовують в будівництві?

а) планові, кошторисні, виробничі.

б) кошторисні, виробничі, укрупнені.

в) планові, кошторисні, проектні.

28. Що таке планові норми?

а) це витрати матеріалів з розрахунку 1 млн. грн. вартості будівельно-монтажних робіт.

б) це норми розроблені на конструктивні елементи споруд і види робіт.

в) це норми витрат матеріалів розроблені безпосередньо на виробництві, з врахуванням місцевих умов виконання робіт і фактичних витрат матеріалів з врахуванням неможливості усу­нення технологічних відходів і втрат при транспортуванні, ван­тажно-розвантажувальних роботах і укладенні їх в будівлі або споруди.

29. Що таке кошторисні норми?

а) це витрати матеріалів з розрахунку 1 млн. грн. вартості будівельно-монтажних робіт.

б) це норми розроблені на конструктивні елементи споруд і види робіт.

в) це норми витрат матеріалів розроблені безпосередньо на виробництві, з врахуванням місцевих умов виконання робіт і фактичних витрат матеріалів з врахуванням неможливості усу­нення технологічних відходів і втрат при транспортуванні, ван­тажно-розвантажувальних роботах і укладенні їх в будівлі або споруди.

30. Що таке виробничі норми?

а) це витрати матеріалів з розрахунку 1 млн. грн. вартості будівельно-монтажних робіт.

б) це норми розроблені на конструктивні елементи споруд і види робіт.

в) це норми витрат матеріалів розроблені безпосередньо на виробництві, з врахуванням місцевих умов виконання робіт і фактичних витрат матеріалів з врахуванням неможливості усу­нення технологічних відходів і втрат при транспортуванні, ван­тажно-розвантажувальних роботах і укладенні їх в будівлі або споруди.

31. Які розрізняють види кошторисних норм?

а) на конструктивний елемент, або вид робіт (елементні норми), на укрупнені конструктивні елементи, на одиницю про­дукції.

б) на конструктивний елемент, або вид робіт (елементні норми), на укрупнені конструктивні елементи, на одиницю го­тової продукції, на закінчені будівлі і споруди.

в) на конструктивний елемент, або вид робіт (елементні норми), на укрупнені конструктивні елементи, на закінчені буді­влі і споруди.

32. Для чого призначаються виробничі норми?

а) комплектації будівництва і об’єктів, обліку витрат мате­ріальних ресурсів (форма М-29), контролю за витратами матері­алів при виконанні будівельно-монтажних робіт.

б) комплектації будівництва і об’єктів, контролю за витра­тами матеріалів при виконанні будівельно-монтажних робіт.

в) обліку витрат матеріальних ресурсів (форма М-29), кон­тролю за витратами матеріалів при виконанні будівельно — монтажних робіт.

33. З чого складається виробнича норма витрат

матеріалів?

а) чистої норми, технологічних відходів і технологічних втрат.

б) технологічних відходів і технологічних втрат.

в) чистої норми, технологічних відходів.

34. Що таке чиста норма?

а) це кількість матеріалів необхідних на виготовлення (ви­пуску) одиниці продукції за робочими кресленнями.

б) це залишки при переробці матеріалів, які можна викорис­тати для виготовлення іншої продукції.

в) це частина матеріалів, що втрачається без повернення і повторного використання.

35. Що таке технологічні відходи?

а) це кількість матеріалів необхідних на виготовлення (ви­пуску) одиниці продукції за робочими кресленнями.

б) це залишки при переробці матеріалів, які можна викорис­тати для виготовлення іншої продукції.

в) це частина матеріалів, що втрачається без повернення і повторного використання.

36. Що таке технологічні втрати?

а) це кількість матеріалів необхідних на виготовлення (ви­пуску) одиниці продукції за робочими кресленнями.

б) це залишки при переробці матеріалів, які можна викорис­тати для виготовлення іншої продукції.

в) це частина матеріалів, що втрачається без повернення і повторного використання.

37. На які групи діляться технологічні відходи і

втрати?

а) транспортні, складські, монтажні.

б) транспортні, складські, монтажні, ті, що виникають при переробці матеріалів.

в) транспортні, складські, ті, що виникають при переробці матеріалів.

38. Які методи використовують для розробки

виробничих норм витрат матеріалів?

а) розрахунково-виробничий, дослідно-лабораторний, роз­рахунково-аналітичний.

б) дослідно-виробничий, дослідно-лабораторний, розраху­нково-аналітичний.

в) дослідно-виробничий, аналітично-лабораторний, розра­хунково-дослідний.

39. Що таке матеріально-технічне забезпечення?

а) це процес постачання і комплектації будівництва техні­чними ресурсами, що забезпечує своєчасне і якісне виконання будівельно-монтажних робіт.

б) це процес постачання будівництва матеріальними ресу­рсами, що забезпечує своєчасне і якісне виконання будівельно-
монтажних робіт.

в) це процес постачання і комплектації будівництва мате­ріальними ресурсами, що забезпечує своєчасне і якісне вико­нання будівельно-монтажних робіт.

40. Які функції підрозділу виробничо-технологічної комплектації?

а) комплектація, виробництво.

б) комплектація, виробництво, постачання.

в) виробництво, постачання.

41.3а якими формами здійснюється функція постачан­ня?

а) транзитна, складська.

б) складська, посередницька, транзитна.

в) транзитна, посередницька.

42. На які поділяються запаси будівельних матеріалів?

а) поточні, підготовчі, страхові.

б) поточні, підготовчі, сезонні.

в) поточні, підготовчі, страхові, сезонні.

43. За якою формулою розраховується запас матеріалів, які необхідно зберігати на складах?

Подпись: 2’

a

44. Як визначається вартість матеріально-технічних ресурсів, що використовується для будівельних робіт?

n

Ф) Вм—Ог(Цвг+Цзбг+Втрг+ Втарі) і-1 п

б) Вм— Qi(Ц6І+Ц36і+Втрі + Втарі^гВСКЛі)

і-1 п

в )BM=Y (2г(Цегг+В трі+ Втарі+Всклі)

і-1

45. За рахунок чого досягається скорочення транспо­ртних втрат будівельних матеріалів?

а) централізованого перевезення, без проміжних складів, підвищення рівня механізації вантажно-розвантажувальних ро­біт, розподілу транспортних витрат за рахунок франко-угод.

б) підвищення рівня механізації вантажно-розвантажуваль­них робіт.

в) підвищення рівня механізації вантажно-розвантажу­вальних робіт, розподілу транспортних витрат за рахунок фран­ко-угод.

46. Який відсоток складають нерудні будівельні матері­али у загальному обсязі будівельно-монтажних робіт?

а) 10…15 % їх загальної вартості

б) 15…20 % їх загальної вартості

в) 20…25 % їх загальної вартості

47. Який відсоток маси складають нерудні будівельні матеріали у загальному обсязі будівельно-монтажних робіт?

а) 50 % маси від всіх будівельних матеріалів

б) 60 % маси від всіх будівельних матеріалів

в) 70 % маси від всіх будівельних матеріалів

48. За чим класифікуються кар’єри?

а) призначенням, потужністю, розташуванням, способом
добування відносно рівня води, характером залягання корисної породи.

б) розташуванням, способом добування відносно рівня во­ди, характером залягання корисної породи.

в) призначенням, потужністю, розташуванням, способом добування відносно рівня води.

49. Як поділяються кар’єри за призначенням?

а) сировинні, промислові.

б) сировинні, промислові, будівельні.

в) промислові, будівельні.

50. За якою формулою визначається площа, що відводиться під кар’єр?

а) Fk=Wk-H

б) Fk=Wk/H

в) Fk=Wbhp./H

51. За якою формулою визначається максимальна продуктивність підприємства?

Подпись:Qaf • j • S • к, • к,

Т •

Qxr-j-d-h-k

Ті-А-Ь

Qai ‘j’8-kt — kt

Подпись: 1J і

52. Як поділяються бетонні господарства за територіальним розташуванням?

а) об’єктні, районні, дільничні.

б) об’єктні, обласні, дільничні.

в) об’єктні, місцеві, дільничні.

53. За якою формулою визначається продуктивність бетонного господарства?

Ф) Пб. з.=Ір, м.’кн/(П’ф’)

б) Пбз =Ір. м;кн т І(п’ф’)

в) Пбз=Ір. м.-кнІ(пт-ф)

54. Яка загальна тривалість циклу приготування

бетонної суміші?

а) близько 1,5…3,5 хв.

б) близько 2,5.. .4,5 хв

в) близько 5хв

55. Від чого залежить вид складу заповнювачів?

а) типу транспортних засобів; кліматичних умов; рельєфу місцевості.

б) кліматичних умов; рельєфу місцевості.

в) виду заповнювача, типу транспортних засобів; клімати­чних умов.

56. Де здійснюється виготовлення збірних

залізобетонних виробів?

а) заводах залізобетонних виробів.

б) заводах залізобетонних виробів та полігонах.

в) полігонах.

57. Що включає склад технологічних процесів

виготовлення залізобетонних виробів і конструкцій?

а) підготовка форм, армування виробів, формування виро­бів, прискорення твердіння виробів, розпалублення виробів, ви­ймання виробів з форм і їх складування.

б) підготовка форм, армування виробів, прискорення твер­діння виробів, розпалублення виробів, виймання виробів з форм і їх складування.

в) підготовка форм, армування виробів, формування виро­бів, прискорення твердіння виробів, виймання виробів з форм і їх складування.

58. Які схеми виготовлення залізобетонних виробів

розрізняють за характером виконання процесів?

а) стендова, поточна, поточно-агрегатна;

б) приоб’єктна, поточно-безперервна, поточно-агрегатна;

в) стендова, поточно-конвейєрна, поточно-агрегатна.

59. Які види форм використовують залежно від конс­трукції бетонних і залізобетонних виробів та технології їх виготовлення?

а) повні форми, матриці, віброформи, віброштампи тощо;

б) переносні форми, матриці, віброформи, віброштампи

тощо;

в) повні форми, матриці, віброформи, вібростоли тощо.

60. За якою формулою визначається коефіцієнт

армування?

а) м= (Fa F6)100

б) /и= (FJ F6) ■ 100

в) p=(Fa F6)/100

61. Що входить до складу арматурних підприємств?

а) склад металу; відділення, різання та згинання арматури; цех з виготовлення сіток, каркасів і закладних частин; склад го­тової продукції.

б) відділення, різання та згинання арматури; цех з виготов­лення сіток, каркасів і закладних частин; проміжний склад заго­товок; склад готової продукції.

Подпись: 62. Як розраховується змінна продуктивність арматурного підприємства? n зм
в) склад металу; відділення, різання та згинання арматури; цех з виготовлення сіток, каркасів і закладних частин; проміж­ний склад заготовок; склад готової продукції.

^ dad Р адї

Подпись:ПдІ kn

Подпись: В) Пзм—I,,, к;

П, і

63. Тестова програма
Як визначаються площі складів сировини, напівфаб­

64. Що таке опалубка?

а) постійна допоміжна конструкція для забезпечення гео­метричних розмірів і форми бетонного блоку (конструкції, спо­руди).

б) тимчасова допоміжна конструкція для забезпечення ге­ометричних розмірів і форми бетонного блоку (конструкції, споруди).

в) тимчасова допоміжна конструкція для забезпечення фо­рми бетонного блоку (конструкції, споруди).

65. Що входить до складу деревообробного

господарства?

а) заготівельний цех; столярно-опалубний цех; сушильний цех; склади лісу, пиломатеріалів і готової продукції.

б) столярно-опалубний цех; сушильний цех; склади лісу, пиломатеріалів і готової продукції.

в) заготівельний цех; столярно-опалубний цех; сушильний

цех; склади готової продукції.

66. Які є методи розрахунку потужності деревообробно­го господарства?

а) за номенклатурою і обсягом робіт.

б) за укрупненими показниками.

в) за номенклатурою і обсягом робіт, за укрупненими по­казниками.

67. Як визначають продуктивність опалубного цеху?

3-) Попал— Q6em^’t3u’kH / їміс

б) Попал— Q6em ^’ t3M/кн’ tMic в) Попал— Q6em^’ їзмФн’ tMic

68. За якою формулою визначається річна експлуата­ційна продуктивність машини?

а) Пр =ПечТр/ кв

б) Пр = ПечТркв

в) Пр = Печ / Тркв

69. Що характеризує рівень механізації робіт?

а) відношення загального обсягу робіт до обсягу механізо­ваних робіт;

б) відношення обсягу механізованих робіт до загального обсягу робіт;

в) відношення обсягу механізованих робіт до обсягу неме — ханізованих робіт.

70. Як визначається рівень комплексної механізації

робіт?

а) за відношенням обсягу комплексно механізованих робіт до обсягу механізованих робіт;

б) за відношенням обсягу механізованих робіт до обсягу комплексно механізованих робіт;

в) за відношенням обсягу комплексно механізованих робіт до загального обсягу робіт,

71. Як визначається механоозброєність будівництва?

а) відношенням загальної вартості будівельно-монтажних робіт, що виконані власними силами до балансової вартості за­собів механізації;

б) відношенням балансової вартості засобів механізації до загальної вартості будівельно-монтажних робіт, що виконані власними силами;

в) відношенням балансової вартості засобів механізації до загальної кількості машин та механізмів,

72. Як визначається механоозброєність праці?

а) відношенням середньоспискової чисельності робітників, зайнятих на будівництві до балансової вартості будівельних ма­шин і механізмів;

б) відношенням балансової вартості будівельних машин і механізмів до середньоспискової чисельності робітників, зайня­тих на будівництві;

в) відношенням балансової вартості будівельних машин до повної чисельності робітників,

73. Які види транспорту застосовують для транспорту­вання вантажів при будівництві?

а) автомобільний; залізничний; водний; повітряний; спеці­альний (канатний, конвеєрний, пнемо — і гідротранспорт, кон­тейнерний тощо);

б) водний; повітряний; спеціальний (канатний, конвеєр­ний, пнемо — і гідротранспорт, контейнерний тощо);

в) автомобільний; водний; повітряний; спеціальний (кана­тний, конвеєрний, пнемо — і гідротранспорт, контейнерний то­що),

74. За якими методами визначається потреба в автот­ранспортних засобах?

а) за обсягами перевезення вантажів;

б) за обсягами перевезення вантажів, за укрупненими по­казниками на 1 млн. грн. вартості будівельно-монтажних робіт;

в) за укрупненими показниками на 1 млн. грн. вартості бу­дівельно-монтажних робіт.

75. За якою формулою визначається загальна потреба в автотранспортних засобах?

а) Л= 3 е,

Ке

А — А

б) а = —£— й-,

Ks

в) А = Af~A° ,

Кл-Ал

76. Які види технічного обслуговування встановлені для будівельних машин з залежності від періодичності, тру­домісткості та обсягу робіт?

а) щозмінне, періодичне, планове, позапланове, сезонне.

б) щогодинне, щозмінне, періодичне, сезонне, при збері­ганні та транспортуванні.

в) щозмінне, періодичне, сезонне, при зберіганні та транс­портуванні.

77. Що входить до складу ремонтно-механічного госпо­дарства?

а) ремонтно-механічні майстерні; склад паливо-

мастильних матеріалів; база механізації; база головного енерге­тика; база головного механіка; дільничні ремонтні господарства та інші.

б) ремонтно-механічні майстерні; база механізації; база го­ловного механіка; дільничні ремонтні господарства та інші.

в) ремонтно-механічні майстерні; база механізації; база го­ловного енергетика; база головного механіка; дільничні ремонт­ні господарства та інші.

78. Які можуть бути тимчасові електростанції?

а) пересувні, комплексні, дизельні.

132

б) пересувні, комплектні, дизельні.

в) пересувні, стаціонарні, комплексні, дизельні.

79. На які групи поділяються споживачі електроенер­гії?

а) освітлювальна, силова, технологічна;

б) освітлювальна, прожекторна, силова, технологічна;

в) силова, технологічна.

80. За якою формулою визначається повна потужність для різних об’єктів?

, І) /•

cos^

б) Р(д1

Тестова програма
В„ЙЕГ„

82. Що відноситься до господарсько-побутових потреб води?

а) питні витрати, приготування їжі, умивання, користуван­ня душем;

б) питні витрати, приготування їжі;

в) питні витрати, приготування їжі, умивання, користуван­ня душем, гасіння пожеж.

83.

Тестова програма

За якою формулою визначаються господарсько — побутові потреби води?

84. За якою формулою визначаються витрати води на

Подпись:душові установки

Подпись:N2B5K3
t2 • 3600
N2B5E3
t2 • 60

n2b5e3

Подпись: 2t

85. За якою формулою визначається витрата насоса?

з) Qh = Q3az / Zo. h.

б) Qh = Qsaz ‘ ZOM.

в) Qh = Z0. h / Озаг.

86. На підставі чого підбирається насос?

а) витрати, подачі;

б) витрати, подачі, діаметра;

в) подачі, діаметра,

87. Які складові ремонтно-експлуатаційного господарс­тва?

а) ремонтно-механічні майстерні, енергетичне господарст-

во, водопостачальне господарство, складське господарство та майданчик для зберігання ПММ;

б) ремонтно-механічні майстерні, енергетичне господарст­во, водопостачальне господарство;

в) ремонтно-механічні майстерні, енергетичне господарст­во, водопостачальне господарство, складське господарство,

88. За якою формулою визначається виробнича потуж­ність будівельної організації в плановому році?

а) Мп = ФЕф /Ко;

б) Мп = ФЕфКо;

в) Мп = ФЕф+Ко,

89. За якими типами тимчасових будівель формують житловий фонд?

а) пересувні, контейнерні, стаціонарні;

б) пересувні, контейнерні, збірно-розбірні, стаціонарні;

в) пересувні, контейнерні, збірно-розбірні,

90. Який приймається щорічний приріст продуктивно­сті праці?

а) 20.. .40%,

б) 3.5%,

в) 0,4.. .0,6%,

91. Яка норма площі гардеробних на одного проживаю­чого?

а) 8,6м2,

б) 0,7м2,

в) 4,8м2,

92. Яка норма площі їдальні на одного проживаючого?

а) 5,1м2,

б) 0,2м2,

в) 1,3м2,

93. Яка норма площі диспетчерської на одного праців­ника?

а) 15 м2,

б) 2 м2,

в) 7 м2.

94. Яка норма площі приміщення для відпочинку на одного проживаючого?

а) 0,023 м2,

б) 6 м2,

в) 0,7 м2.

95. Яка норма площі умивальні на одного проживаючо­го?

а) 0,5 м2,

б) 2,6 м2,

в) 1,7 м2

96. Яка норма площі душової на одного проживаючого?

а) 0,035 м2,

б) 0,52 м2,

в) 1,3 м2.

97. Що відноситься до адміністративних приміщень?

а) контора начальника дільниці, контора виконроба;

б) контора начальника дільниці, контора виконроба, АТС і радіовузол;

в) контора начальника дільниці, контора виконроба, радіо­вузол.

98. Що відноситься до санітарно-побутових

приміщень?

а) гардеробна, їдальня, приміщення для обігріву, сушка, радіовузол;

б) гардеробна, їдальня, приміщення для обігріву, контора виконроба;

в) гардеробна, їдальня, приміщення для обігріву, сушка,

99. Що відноситься до складських приміщень?

а) склад матеріальний і інструментальний, склад для обла­днання, сушка;

б) склад матеріальний і інструментальний, склад для обла­днання, сушка;

в) склад матеріальний і інструментальний, склад для обла­днання сушка, радіовузол,

100. Що відноситься до виробничих приміщень?

а) слюсарно-механічна майстерня, електромеханічна майс­терня, малярна станція;

б) слюсарно-механічна майстерня, електромеханічна майс­терня, радіовузол;

в) слюсарно-механічна майстерня, електромеханічна майс­терня, малярна станція, радіовузол,

Оставить комментарий

Реклама
Стройтехника:
Производим и продаем оборудование для производства тротуарной плитки, шлакоблоков, пенопласта, пеноизола, шнековые питатели и многое другое на сайте msd.com.ua

Контакты для заказов:
+38 050 4571330
msd@msd.com.ua
Тандем - 2, шлакоблочные станки, бетоносмесители
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Рубрики